Logan Blvd. Skate Park

Skateparks


  (312) 742-7552


Logan Blvd. Skate Park

 2430 W Logan Blvd, Chicago, IL 60647, USA |   Logan Square